להורדה כקובץ PDFpdficon

הגשת בקשה לפטנט בישראל – כל השלבים

עדכון אחרון: נובמבר 2018

תוכן העניינים

1. מידע כללי

2. קידום הבקשה

 1. טיפול רפואי
 2. תביעות לשימושים חדשים
 3. תביעות מסוג Swiss-type
 4. צמחים או בעלי חיים
 5. תכנות ושיטות עסקיות

3. בחינה

א. בחינה על פי תור
ב. הודעה לפני בחינה – הנפקה ותשובה
ג. הגשה של ידע קודם על ידי צד שלישי
ד. חובת גילוי מתמשכת
ה. ידע קודם שהתגלה לאחר הקיבול
ו. הקדמת הבחינה,
בחינה מזורזת

 1. על ידי המבקש
 2. על ידי צד שלישי
 3. המצאות ירוקות
 4. המסלול המהיר (PPH)

ז. סוגי בחינה אפשריים

 1. בחינה מהותית
 2. סעיף 17ג – בחינה "מותאמת"

ח. הודעה לפני בחינה

 1. מספר דו"חות בחינה
 2. אורכות
 3. השעיית הבחינה
 4. אי מסירת תשובה
 5. הודעת סירוב

4. לאחר הבחינה

 1. פרסום לצורך התנגדות
 2. התנגדות או מתן פטנט
 3. תחזוקה
 4. הארכת תקפות פטנט


1. מידע כללי

א. שפה. ניתן להגיש בקשות פטנט באנגלית, בעברית ובערבית.
ב. אמנות בינלאומיות. ישראל חתומה על אמנת פריז ועל האמנה הבין לאומית לפטנטים (PCT) .
לאחר הגשה של בקשת פטנט על פי ה- PCT יש להגיש בקשה לאומית לפטנט במדינת  ישראל לא יאוחר מ- 30 חודש מתאריך הבכורה המוקדם ביותר. הגשה מאוחרת תותר  בנסיבות מסוימות, אם כי לא מומלץ להסתמך על כך. בניגוד לישויות אחרות, רשות הפטנטים תבדוק את זכויות הבכורה, תבחן אם התביעות מבוססות כראוי על המתואר במסמך הבכורה ואם מסמך הבכורה הוא אכן ההגשה המוקדמת ביותר.
ג. קבלת מספר בקשה ותאריך הגשה. ברגע שמתקבלת בקשה חדשה או בקשה לאומית על פי ה- PCT , רשות הפטנטים בודקת התאמה לדרישות שונות, פורמליות ופרוצדורליות, ומקצה תאריך ומספר בקשה. מספר הבקשה יהפוך למספר הפטנט בישראל במידה ופטנט יינתן.
ד. אגרה על מספר עודף של עמודים. בעת ההגשה דורשת המדינה תשלום אגרה על כל 50 עמודים מעבר ל- 100 הראשונים. מספר זה כולל את כל העמודים למעט פירוט רצף (sequence listing) . אם האגרה לא שולמה בעת ההגשה, רשות הפטנטים תדרוש אותה זמן קצר לאחר מכן. תאריך הגשה יינתן גם כאשר האגרה לא שולמה, אך אי תשלום עלול לגרור בסופו של דבר ביטול של הבקשה.
ה. פרסום תיק הבקשה. תיקים של בקשות פטנטים מפורסמים לציבור לצורך בחינה בעמוד האינטרנט www.ilpatsearch.iustice.gov.il/UI , ורשימה של בקשות הפטנטים שפורסמו מתפרסמת אחת לתקופה ביומן הפטנטים. שימו לב: כל התכתובת הרשמית מול רשות הפטנטים מתבצעת בעברית ועל כן היא גם מתפרסמת בעברית. עם זאת, טיעונים ותיקונים מהותיים מתבצעים בדרך כלל באנגלית.
תאריכי הפרסום הם:

 • בקשות ישראליות (לא בקשות בשלב הלאומי בישראל לפי ה-PCT) – 18 חודשים מתאריך הבקשה או מתאריך הבכורה על פי אמנת פריז – המוקדם מביניהם.
 • לבקשות בשלב הבקשה הלאומי בישראל לפי הPCT
  45 יום מתאריך ההגשה של הבקשה המקומית.

ו. מניעת פרסום התיק. במקרה הנדיר שבו המבקש אינו מעוניין לפרסם את בקשתו, הדרך היחידה למנוע פרסום היא על ידי ביטול הבקשה תוך 7 ימים מהנפקת ההתראה על כך שהבקשה עומדת להתפרסם.

חזור למעלה

2. קידום הבקשה

א. סקירה כללית. תהליך הבחינה בישראל מתחיל בהנפקת הודעה לפני בחינה. לאחר
הגשת התשובה מועברת הבקשה לבוחן.
שימו לב: אין צורך להגיש בקשה או לשלם אגרה כלשהי כדי שתחל הבחינה, למעט מקרים שבהם מוגשת בקשה לבחינה מזורזת (ראו סעיף 3 ו להלן).

במהלך הבחינה יונפק דו"ח בחינה אחד או יותר, המתייחסים לנהלים הפורמליים ו/או להסתייגויות מהותיות בהתבסס על ידע קודם. כאשר מגיבים לדחייה הנוגעת לחידוש או להתקדמות אמצאתית, מומלץ בדרך כלל להשתמש בטיעונים הדומים לאלו שנעשה בהם שימוש מוצלח במשרדי פטנטים המדינות אחרות, וכך להימנע מהשתק של התיק, אשר עלול להעמיד בספק את תקפות הפטנטים באזורי שיפוט אחרים.

קיימים מנגנונים שונים לזירוז או לעיכוב הן של תחילת הבחינה והן של משכה, כמתואר בסעיף 3 להלן.

עם סיומה של הבחינה בהצלחה תונפק הודעת קיבול פטנט, שבה מודיעים למבקש כי הבקשה לפטנט יפורסם לצורך הגשת התנגדויות למשך שלושה חודשים מרגע הנפקתו של מסמך הקיבול. תאריך הקיבול נחשב גם לתאריך שבו מתפרסמת הבקשה לראשונה. במידה ולא תוגש התנגדות במשך שלושת חודשי הפרסום, יינתן פטנט, ואז יחל החובה בתשלום אגרות חידוש. ראו פרטים בסעיף 4 להלן.

במהלך הבחינה יונפק דו"ח בחינה אחד או יותר, המתייחסים לנהלים הפורמליים ו/או להסתייגויות מהותיות בהתבסס על ידע קודם. כאשר מגיבים לדחייה הנוגעת לחידוש או להתקדמות אמצאתית, מומלץ בדרך כלל להשתמש בטיעונים הדומים לאלו שנעשה בהם שימוש מוצלח במשרדי פטנטים המדינות אחרות, וכך להימנע מהשתק של התיק, אשר עלול להעמיד
בספק את תקפות הפטנטים באזורי שיפוט אחרים.
קיימים מנגנונים שונים לזירוז או לעיכוב הן של תחילת הבחינה והן של משכה, כמתואר בסעיף 3 להלן.
עם סיומה של הבחינה בהצלחה תונפק הודעת קיבול פטנט, שבה מודיעים למבקש כי הבקשה לפטנט יפורסם לצורך הגשת התנגדויות למשך שלושה חודשים מרגע הנפקתו של מסמך הקיבול. תאריך הקיבול נחשב גם לתאריך שבו מתפרסמת הבקשה לראשונה. במידה ולא תוגש התנגדות במשך שלושת חודשי הפרסום, יינתן פטנט, ואז יחל החובה בתשלום אגרות חידוש.
ראו פרטים בסעיף 4 להלן.

ב. ביצוע תיקונים. לאחר הגשת בקשה, ובכל שלב לפני הקיבול, ניתן להכניס שינויים במפרט ובתביעות. לאחר הקיבול, ואפילו לאחר אישור הפטנט, ניתן לשנות את המפרט ואת התביעות באופן שאינו מרחיב את היקף התביעות. ניתן לבקש ייעוץ במקרים פרטיים. תיקונים לאחר הקיבול יתפרסמו לצורך הגשת התנגדות ויאושרו רק בהעדר התנגדות. תיקונים לאחר הקיבול מתבצעים בדרך כלל תוך מתן אפשרות להגשת התנגדויות ויכולים בסופו של דבר להביא לחיזוקו של הפטנט שאושר. שגיאות דפוס ניתן לתקן בכל שלב.

שימו לב: אין כל יתרון מעשי בתיקון התביעות לפני ההנפקה של הודעה לפני בחינה. עם זאת, במידה והמבקש מעוניין לבצע תיקון במפרט, בשרטוטים או בתביעות, אשר מוסיף חומר חדש, יש לעשות זאת בהקדם האפשרי, שכן תאריך ההגשה או תאריך הבכורה הקודם אינם תקפים
לגבי חומר חדש, והוא )ז.א. החומר החדש( יתוארך למועד מאוחר יותר מתאריך ההגשה המקורי, אף כי אין מניעה להוסיפו.

שימו לב: כתוצאה מהבחינה יכול הבוחן לדרוש לכלול בפירוט תיאור ציטוטים שעלו במהלך הבחינה.

ג. מספר תביעות כולל. אין מגבלה חוקית לגבי מספר התביעות הכולל בבקשה, אם כי הבוחן יכול להגביל את מספר התביעות הבלתי תלויות. אגרות בגין מספר עודף של תביעות יידונו בפסקה הבאה.

ד. אגרות בגין מספר עודף של תביעות. על אף סעיף ג' כאמור לעיל, אגרה של 517 ש " ח (כ- 150דולר ארה " ב) תיגבה עבור כל תביעה נוספת מעל 50 תביעות . אי תשלום הסכומים הנדרשים יגרום לעיכוב הבחינה. יש לקחת זאת בחשבון כאשר שוקלים להגיש תיקונים לבקשה. בדרך כלל, דו"ח הבחינה הראשון יכלול הוראה לשלם על התביעות הנוספות או לבטלן כתנאי להמשך הבחינה. אנו ממליצים
לבחון: א. את מספר התביעות הבלתי תלויות, ו ב. את המספר הכולל של התביעות כאשר מכינים תשובה להודעה לפני בחינה.

ה. אחידות אמצאה. אם הבוחן סבור שהוגשו תביעות עבור יותר מאמצאה אחת, יידרש המבקש לבחור באחת האמצאות לפני שיעבור לשלב הבחינה המהותית.

ו. בקשות חלוקה. ניתן להגיש בקשת חלוקה אחת או יותר עבור תביעות שהוסרו על פי דרישת הבוחן. ניתן להגיש בקשות חלוקה עד לפרסום הודעת הקיבול לבקשה המקורית ("ההורה").
שימו לב:  בעבר ניתן היה להגיש בקשות חלוקה אך ורק על בסיס בקשת הפטנט המקורית, אך מגבלה זו בוטלה. אי לכך, ניתן כיום להגיש בקשות חלוקה על בסיס כל בקשה קיימת, כולל בקשות חלוקה.

ז. תחומים שאינם כשירי פטנט

(i) תביעות הנוגעות לשיטות טיפול רפואי בגוף האדם אינן כשירות פטנטים בישראל.
(ii) תביעות הנוגעות לשימושים חדשניים בחומרים קיימים אינן כשירות פטנטים בישראל; עם זאת, במידה והתביעה נוגעת לשיטה או תהליך חדשים, ייתכן שניתן יהיה להחשיבה כשירת פטנט.
(iii) יש להגדיר טיפולים רפואיים בהתאם לתבנית "קומפוזיציה לשימוש בטיפול" המקובלת באירופה. הצורה "תכשיר פרמצבטי המכיל את התרכובת X לטיפול ב- Y" מומלצת עבור תביעה המגדירה "שימוש שני" רפואי. תביעות מסוג "שוויצרי" אינן מקובלות בישראל. 
(iv) זנים חדשים של צמחים או בעלי חיים, מלבד אורגניזמים מיקרוביולוגים שמקורן אינו מן הטבע, אינם כשירי פטנט בישראל. ניתן להגן על זנים חדשים של צמחים על פי חוק זכות מטפחים של זני צמחים (תשע"ג).
(v) תכנה כשלעצמה וכן שיטות עסקיות אינן נחשבות לטכנולוגיות ובדרך כלל אינן כשירות פטנטים. מומלץ להתייעץ על כל מקרה לגופו.

חזור למעלה

3. בחינה

א. בחינה על פי תור. הבקשות מסווגות לקבוצות בחינה ואז נבחנות על פי תור. בממוצע, רשות הפטנטים מנפיקה הודעה לפני בחינה תוך שנה עד שנתיים מתאריך הגשת הבקשה. משך הזמן תלוי בתור הבקשות בקבוצה שאליה סווגה הבקשה. כאשר נראה שקיים עיכוב בלתי סביר ביחס לקבוצת הבחינה הרלוונטית, ייתכן שנידרש להבהיר את העניין מול רשות הפטנטים.

ב. הודעה לפני בחינה – הנפקה ותשובה . הסעיפים הבאים מפרטים את הדרישות ואת אפשרויות מתן תשובה להודעה לפני בחינה, וכן דנים בהשלכותיהן.

1. המבקש נדרש להגיש למשרד הפטנטים:

(i) רשימה של כל הסימוכין לידע קודם שעליהם הסתמכה הבחינה, בנושאים הנוגעים לחידוש ו/או להתקדמות אמצאתית, בכל המדינות בחו"ל שבהם הוגשה בקשת פטנט על אותה אמצאה או נבחנת האפשרות להגיש בקשה כזו. אנו ממליצים למסור רשימה של כל הסימוכין הקיימים, גם אם לא נעשה בהם שימוש באופן ישיר, וכן מסמכים המסווגים על ידי רשות הפטנטים בארה"ב כ- Notice of References Cited by Examiner .
(ii) רשימה נפרדת של כל הפרסומים הקודמים המוכרים למבקש מכל מקור שהוא, כולל אלו שייוודעו באמצעות הליכים משפטיים. ]שימו לב: סעיף זה אינו כולל מסמכים שלא פורסמו[.
(iii) ידע קודם שלא יובא לידיעתו של הבוחן עלול לשמש לערעור על תקפות הפטנט שהוגש בהמשך תהליך משפטי או של ליטיגציה. לכן, אנו ממליצים להגיש גם עותקים מלאים של המסמך (Information Disclosure Statements) IDS ורשימה של ידע קודם מתיעוד רשמי כלשהו.

2. עותקים ורישומי מסמכים: בבמהלך הבחינה המבקש נדרש להגיש עותקים מלאים של כל הסימוכין שאינם פטנטים המתייחסים לחידוש או להתקדמות אמצאתית וכן כל הסימוכין שאינם פטנטים ואשר רשומים ב- IDS . כאשר מבקשים בדיקה מותאמת, יש להגיש רק רישום. כיוון שיש להגיש את המסמכים באמצעות מדיה דיגיטאלית, יש לשלוח אותם אלינו
על גבי תקליטור או כצרופה לדואר אלקטרוני, או לאפשר לנו להוריד עותקים (על אף שיתכן בהוצאה כספית). (בשלב הראשון אין צורך בתרגום מסמכים שאינם באנגלית, אם כי הבוחן רשאי לבקש תרגום לאנגלית או לשפה שוות ערך בהמשך.)

3. רשימת בקשות בחו"ל. על המבקש להגיש רשימה של כל בקשות הפטנט בכל המדינות
האחרות המתייחסות לאותה אמצאה.

4. תאריך הפרסום המוקדם ביותר

(i) על המבקש לידע את רשות הפטנטים בדבר תאריך הפרסום המוקדם ביותר של כל בקשה או פטנט הנוגעים לאותה אמצאה.
(ii) במידה והבקשה בישראל כוללת תביעת בכורה ביחס לבקשה שהיא עצמה בקשת חלוקה, בקשת המשך או המשך בחלקה, על המבקש לידע את רשות
הפטנטים בדבר תאריך הפרסום המוקדם ביותר ביחס לכל הבקשות הנוגעות לאותו רצף של בקשות.


ג. הגשה של ידע קודם על ידי צד שלישי צדדים שלישיים בעלי עניין רשאים להגיש רשימות ועותקים של סימוכין ופרסומים אשר הם סבורים כי רלוונטיים לבחינה של בקשת הפטנט, עד חודשיים מרגע שהמבקש הגיש תשובה להודעה לפני בחינה. אם יש לכם עניין לנצל סעיף זה, אנא מסרו לנו את מספר הבקשה הרלוונטי כדי שנוכל לעקוב אחר ההנפקה של הודעה לפני בחינה.

ד. חובת גילוי מתמשכת. חובת הגילוי בזמן של ידע קודם תקפה עד לקיבול הפטנט. מומלץ להמשיך ולתעד ידע קודם בעל חשיבות עד להענקת הפטנט (ראה להלן).

ה. ידע קודם שהתגלה לאחר הקיבול. אין חובה או מנגנון להגשת ידע קודם שהתגלה לאחר קיבול פטנט. עם זאת, כאשר ידע קודם בעל משמעות העלול להשפיע על חידוש ו/או התקדמות האמצאתית נחשף לאחר הקיבול, אנו ממליצים לבחון את הרלוונטיות שלו לסוגיית כשירות הפטנט של התביעות שאושרו. אם, כתוצאה מבחינה כזו, עולים ספקות משמעותיים
באשר לכשירות פטנטית של התביעות שאושרו, ניתן לשקול הגשה של תיקון לאחר קיבול מתוך מגמה לצמצם את התביעות. כמובן, נשמח לסייע לכם בהתאם לצורך.

ו. הקדמת הבחינה

(i) הקדמת הבחינה על ידי המבקש. רשות הפטנטים מאפשרת בחינה מזורזת )בחינה "על אתר"( עבור מבקשי בקשות שדרוש להם פטנט בדחיפות. בקשה לבחינה מזורזת תכלול עתירה בצירוף תצהיר שבו מצוינת הסיבה לבקשה לבחינה המזורזת וכן תשלום עבור השירות. ההיענות לבקשת זירוז ע"י היא פי שיקול דעתה של רשות הפטנטים .
סיבות אפשריות לזירוז:

 • גילו של המבקש או מצבו הבריאותי.
 • ניצול של האמצאה ללא רשות על ידי צד שלישי או חשד מבוסס באשר לאפשרות לניצולה ללא רשות על ידי צד שלישי.
 • כאשר חלף פרק זמן מרובה באופן לא מידתי מתאריך ההגשה, או מתאריך ההגשה של הבקשה המקומית, ביחס לתקופת ההמתנה של בקשות אחרות באותה קבוצה.
 • עניין לציבור.
 • נסיבות מסוימות המצדיקות זירוז, כולל חשש להפסד כספי של מבקש הבקשה.

כאשר מאושרת עתירה לבחינה מזורזת, מונפקת מיד הודעה לפני בחינה ואז נדרש הבוחן להעביר את אותה בקשה לראש הרשימה ולהגיב מיד למסמכים המוגשים על ידי המבקש. במהלך בחינה מזורזת בדרך כלל לא ניתן יהיה לקבל הארכות בזמן התשובה לדו"ח הבחינה.

(ii) הקדמת הבחינה על ידי צד שלישי. לאחר פרסום הבקשה כפי שהוגשה לראשונה, צד שלישי בעל עניין יכול גם הוא להגיש בקשה לזירוז בקשת הבחינה. כמו בסעיף ) i(, גם כאן הבקשה צריכה להיות מוגשת בצירוף תצהיר ותשלום אגרה. התצהיר חייב להראות:

 • שבחינה על פי הנוהל הרגיל תגרום למבקש לדחות את הפיתוח או את הייצור של מוצר או תהליך שאליה מתייחסת תביעה )אחת לפחות( של הבקשה לפטנט, או
 • שחלף פרק זמן מרובה באופן לא מידתי מתאריך ההגשה, או מתאריך ההגשה של הבקשה המקומית, ביחס לתקופת ההמתנה של בקשות אחרות באותה קבוצה.
 • עניין לציבור.
 • נסיבות מסוימות המצדיקות זירוז.


(iii) המצאות ירוקות אפשרות אחרת לזירוז הבחינה היא להגיש בקשה למעמד של בקשה "ירוקה" עבור האמצאה הנדונה. על בקשה כזאת להיות מלווה בעתירה. ניתן לבקש מעמד של אמצאה ירוקה הן עבור בקשות חדשות והן עבור בקשות שהוגשו בעבר, כל עוד לא נשלחה הודעה לפני בחינה.

(iv) המסלול המהיר (PPH – Patent Prosecution Highway) –רשות הפטנטים – בישראל מקיימת הסכמי PPH בילטרליים עם רשויות אחרות במדינות שונות. הרשות חברה לרשויות פטנטים אחרות המקיימות את הסדר המסלול הבינלאומי המהיר לזכויות קניין רוחני ( GPPH – Global Patent Prosecution Highway ; ראו: http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm .) כדי להגיש בקשה לתכנית PPH )או ל- GPPH ( בישראל, יש להגיש בקשה לפני תחילת הבחינה המהותית* בישראל. יש לשנות את נוסח התביעות בבקשה בישראל כך שתהיינה זהות או דומות במידה מספקת לתביעות שאושרו בבקשה ברשות שבחנה את הבקשה לראשונה ) OEE –Office of Earliest Examination (. יש לצרף לבקשה במסגרת ה- PPH את דו"חות הבחינה ואת רשימת הסימוכין שצוטטו בבקשה לרשות הראשונה שבחנה את הבקשה, וכן כל ידע קודם רלוונטי, אם קיים. הבקשה בתכנית PPH אינה כרוכה בעלות.

*כתאריך ההתחלה של הבחינה המהותית ייחשב התאריך שבו הונפק דו"ח הבחינה המהותית הראשון.

במידה ואושרה הבקשה, הבחינה תחל בהקדם האפשרי. הבוחן יערוך בחינה מהותית מלאה, נוסף על הבחינה הפורמלית, והוא אינו מחויב לקביעות הרשות הראשונה שבחנה את הבקשה. הקדימות בטיפול תקפה לגבי כל שלבי הבחינה. עם זאת, אין אפשרות לבצע הרחבות מבלי לצאת מהמסלול המהיר. יש לציין כי מסלולי PPH ו- GPPH הם כלים פרוצדורליים שנועדו לקצר את זמני ההמתנה מבלי לפגוע בסוגיות מהותיות של הבחינה. בדרך כלל ניתן לעבור את שלב הבחינה בזמן הקצר ביותר על ידי שילוב של מסלול GPPH עם "בחינה מותאמת", כמפורט להלן בסעיף ז'(ii).

ז. סוגי בחינה

(i) בחינה מהותית. בחינה שגרתית/מהותית של מתחיל בהנפקת הודעה לפני בחינה (ראו סעיף 4 ב לעיל). במהלך הבחינה המהותית נבחנת עמידת הבקשה באמות המידה של חידוש, התקדמות  אמצאתית ושמישיות, וכן כל הסוגיות הנוגעות לצורה ולנהלים
הפורמליים.
במקרה של בקשת חלוקה, מונפקת הודעה לפני בחינה במקביל להנפקת הקבלה על ההגשה, אומיד לאחר מכן.

(ii) סעיף 17ג – בחינה מותאמת. סעיף – 17 ג לחוק הפטנטים קובע שכאשר פטנט בחו"ל עבור אותה אמצאה (פטנט "מקביל") נרשם, ניתן לבקש כי הבקשה בישראל תיחשב כמי שעומדת בדרישות החידוש, ההתקדמות האמצאתית, אחדות האמצאה והגילוי המאפשר ("enabling disclosure") . התביעות בבקשה בישראל חייבות להיות זהות לתביעות בפטנט המקביל. עם זאת, למעט אחדות האמצאה, ניתן לערער על כל הדרישות הללו בהמשך, כחלק מהליכי ההתנגדות. הבוחן יכול גם להציג הפניות לפרסומים הסותרים את הבקשה אם יש לו הצדקה סבירה לכך, למשל במקרה שקיים ידע קודם שלא נלקח בחשבון בתיק המקביל. כמו כן הבוחן יחפש בקשות קודמות בישראל שעלולות לערער על תוקף הבקשה.אפשר להשתמש בהליך הבחינה המתואמת כדי לקדם בחינת כל סוגי הבקשות, לרבות אלה שבחינתן מתבצעת באופן מואץ באחד המסלולים המהירים.אף כי סעיף 17 ג נכלל בחוק הפטנטים ונעשה בו שימוש רב, בדרך כלל תוך חסכון בעלויות ובזמן, הוא לא עמד עדיין למבחן של בית משפט. לכן, במיוחד בכל הנוגע לפטנטים בתחום הפרמצבטיקה ובמקרים אחרים שבהם צפויה התדיינות בבית המשפט, אנו מציעים לשקול היטב אם להסתמך על בחינה לפי סעיף 17 ג.

שימו לב להערות הבאות:

 1. ניתן לבקש בחינה מותאמת בכל שלב לפני הקיבול, כולל במקום תשובה מהותית לדו"ח בחינה. ניתן לדחות את תחילת הבחינה המהותית באמצעות בקשת דחייה, על מנת לאפשר בקשה לבחינה מותאמת בהתבסס על מתן פטנט מקביל בחו"ל, כל עוד דחיה כאמור איננה מאריכה באופן בלתי סביר את משך הבחינה של בקשת הפטנט בישראל. עם זאת, ניתן לבקש דחיה של הבחינה, רק לאחר הגשת תגובה להודעה לפני בחינה, וטרם הנפקתו של דו"ח ראשון בגין בחינה מהותית.
 2. בחינה מותאמת אינה הליך של "חותמת גומי". המפקח על הבוחנים רשאי להורות לבוחן לדחות בקשה לבחינה מותאמת אם הוא מתרשם שהתביעות שאושרו במשרד פטנטים אינן עונות לסוגיות המהותיות של כשירות פטנט או כאשר קיימות סיבות אחרות שבגללן עולה ספק באשר להתאמה לבחינה מותאמת. מצב זה מתקיים בכ- 10-25% מהמקרים, בהתאם לתחום הטכני של האמצאה. אם נדחתה הבקשה לבחינה מותאמת, הבקשה תועבר להמשך בחינה מהותית.
 3. הפטנט שהתקבל (המקביל) חייב להיות זהה במהותו לבקשה בישראל, ולהיות מאושר על ידי אחת מרשויות הפטנטים הבאות: אוסטרליה, אוסטריה, קנדה, דנמרק, רשות הפטנטים האירופית, גרמניה, יפן, נורבגיה, הפדרציה הרוסית, שוודיה, בריטניה וארצות הברית. כמו כן ניתן להגיש בקשה לבחינה מותאמת על בסיס תביעות שהוגשו בבקשה על פי אמנת הפטנטים הבין לאומית (PCT) בצירוף חוות דעת כתובה ו/או דו"ח בין לאומי ראשוני באשר לכשירות פטנט (IPRP – International Preliminary Report on Patentability) המאשרים כי קיים חידוש או התקדמות אמצאתית.
 4. המפרט, השרטוטים והתביעות בבקשה בישראל חייבים להתאים לאלו שאושרו בפטנט יחיד, אם כי הבקשה בישראל יכולה לכלול פחות תביעות לעומת הפטנט שאושר. תביעות שיוסרו כדי לעמוד בדרישה זו יכולות להיות מוגשות במסגרת בקשת חלוקה, אך בדרך כלל, יש להגישן תוך ארבעה חודשים מתאריך הגבלת התביעות, אם כי ניתן להאריך תקופה זו על ידי תשלום אגרת אורכה.
 5. המבקש נדרש להגיש עותק (מודפס או בפורמט PDF) של הפטנט שאושר.
 6. לעתים קרובות מומלץ להשתמש בתביעות של פטנט שהוגש בשפה האנגלית, במידת האפשר.
  נוכל לייעץ במקרים פרטיים.
 7. ניתן לבקש בחינה מותאמת גם במקרה של בקשת חלוקה.
 8. יש לשלוח לנו תיקונים באמצעות הדואר האלקטרוני בפורמט וורד תוך שימוש בפונקציה של
  "שינויי גרסה". יש למספר את התביעות במספרים עוקבים החל מ- 1
 9. בהתאם לחוזרים המונפקים על ידי רשם הפטנטים, ניתן לבקש בחינה מותאמת גם במקרה
  שהתביעות תואמות תביעות בפטנט קביל אשר נוגע לשיטות טיפול רפואיות בגוף האדם, בתנאי שהתביעות (בבקשה הישראלית) מומרות לתביעות מסוג Swiss-type או לתביעות לתרכובות לצורך טיפול במחלה X .

ח. הערות בנוגע לבחינה

(i) מספר דו"חות בחינה. אין מגבלה חוקית על מספר דו"חות הבחינה שניתן להנפיק. בדרך כלל מוקצבים למבקש ארבעה חודשים להגיב לדו"ח בחינה ורשות הפטנטים מאפשרת הגשה של תשובה עד שישה חודשים לאחר תום הזמן הקצוב ללא בקשה מראש, בתנאי שתשולם אגרת ארכה (ראו הארכות להלן).

חמישה חודשים לאחר תום הזמן המוקצב תונפק התראה לפני דחייה, ובה יוקצב פרק זמן של חודש אחד להגשת בקשה לדו"ח הבחינה ולתשלום דמי הארכה. אם הדבר לא יבוצע, הבקשה תסורב.

(ii) הארכות.  כחלופה להגשת תשובה לדו"ח בחינה מהותית שהעובר על ידי הבוחן עד לתאריך שנקבע בדו"ח, ניתן לקבל ארכה כדלהלן:

עבור בקשות שבחינתן החלה לפני 27.03.2017 לא יינתנו יותר משישה חודשי ארכה בגין כל הודעה על ליקויים וסך כל תקופות הארכה במהלך הבחינה לא יעלה על 15 חודשים. ששת החודשים הניתנים כארכה לצורך מתן תשובה להודעה לפני בחינה אינם נכללים במסגרת 15 החודשים האלה.

עבור בקשות שבחינתן החלה לאחר 27.03.2017 לא יינתנו יותר מארבעה חודשי ארכה בגין כל הודעה על ליקויים וסך כל תקופות הארכה במהלך הבחינה לא יעלה על 12 חודשים.ששת החודשים הניתנים כארכה לצורך מתן תשובה להודעה לפני בחינה אינם נכללים במסגרת 12 החודשים האלה.

למעשה, כאשר המבקש אינו בטוח באשר למספר חודשי הארכה הנדרש, או כאשר נדרשת תקופה הקצרה המקסימלית, אנו ממליצים להגיש בקשה לארכה בעת ההגשה של תשובה להודעה לפני בחינה או לדו"ח בחינה. אם ברצונכם לבקש ארכה מקסימלית, אנו ממליצים להגיש את הבקשה מראש, כדי להימנע מהנפקה של התראה לפני סירוב.

(iii) השעיית הבחינה. לאחר הגשת תשובה להודעה לפני בחינה, אך לפני ההנפקה של דו"ח
הבחינה המהותית הראשון, ניתן לבקש השעיה של הבחינה מטעמים מוצדקים. בדרך כלל נעשה הדבר כדי להשעות את הבחינה עד לאישור של פטנט מקביל כדי לאפשר הגשה לבחינה מותאמת. בקשה להשעיה יש להגיש בתוספת הצהרה מנומקת המפרטת את הסיבות לבקשת ההשעיה. אם אושרה הבקשה, ידווח על כך למבקש ותינתן הארכה ובתנאי שישולם התעריף החודשי. מומלץ להגיש בקשת השעיה במקביל למסירת תשובה להודעה לפני בחינה, כאשר המבקש מעוניין לבקש השעיה. שימו לב: רשות הפטנטים לא תאשר בקשת השעיה כאשר הדבר יכול להאריך לזמן בלתי סביר את משך ההמתנה של בקשה אל מעבר למשך ההמתנה הממוצע של בקשות אחרות באותו תחום.


(iv) אי מסירת תשובה .התראה לפני סירוב (PK10)תונפק חודש לפני תפוגת זמן ההארכה המרבי בשלב הרלוונטי, אלא אם תוגש תשובה לדו"ח בחינה שהונפק, או שתוגש בקשה להארכה או להשעיה )באם זה אפשרי(. יש להשיב להתראה זו תוך חודש מתאריך הנפקתה.
שימו לב: מדי פעם מונפקת התראה לפני דחייה בטעות. לרוע המזל, מצב כזה מחייב אותנו ליצור קשר עם רשות הפטנטים לוודא שיתקנו את הרישומים שלהם.

(v) הודעת סירוב. אם לא תוגש תשובה בזמן שהוקצב בהתראה לפני סירוב, תונפק הודעת סירוב זמן קצר לאחר מכן, ומשמעותה סירוב סופי של בקשת הפטנט. הדרך היחידה להחיות בקשת פטנט לאחר שהונפקה הודעת סירוב היא להגיש בקשת החייאה בהקדם האפשרי, תוך שנה מתאריך הדחיה. ניתן להאריך משך זמן זה אם ניתן להראות שההארכה מוצדקת על ידי הנסיבות.
נוכל לספק הנחיות נוספות בהקשר זה, בהתאם לצורך.

חזור למעלה

4. לאחר הבחינה

א. פרסום לצורך הגשת התנגדות. כאשר הבוחן מגיע למסקנה שהתביעות כשירות לפטנט ושהתקבלו תגובות על כל השגה הנוגעת לפירוט או לשרטוטים, מונפקת הודעה לפני קיבול. בשלב זה ולאחר תשלום של אגרת הפרסום מפורסמת הבקשה ביומן הפטנטים לצורך הגשת
התנגדות.

ב. התנגדות או מתן פטנט. כל אחד רשאי להגיש הודעת התנגדות לקיבול הפטנט במהלך שלושת החודשים לאחר הפרסום. אם לא תוגש הודעה כזו, הפטנט יוענק בתום תקופת שלושת החודשים.

ג. תחזוקה. שלושה חודשים מתאריך ההענקה יש לשלם דמי חידוש, וכן בסוף השנה השישית (עבור שנים 7 עד 10), בסוף השנה העשירית (עבור שנים 11 עד 14) , בסוף השנה ה- 14 (עבור שנים 15 עד 18) ובסוף השנה ה- 18 (עבור שנים 19 – 20) מתאריך ההגשה האפקטיבי.

.ד. הארכת תקפות פטנט. החוק הישראלי מאפשר להאריך תקפות של פטנטים בתחום הפרמצבטיקה אם מתקיימים תנאים מסוימים. נשמח לתת יעוץ בתחום זה.

 

חזור למעלה

להורדה כקובץ PDFpdficon