להורדת קובץ PDF, לחצו כאן: חוק העיצובים החדש בישראל

באוגוסט 2018 נכנס לתוקף בישראל חוק העיצובים החדש (תשע"ז – 2017) (להלן: "החוק"), כתחליף נחוץ ביותר לפקודת הפטנטים והמדגמים (1924) בת 94 השנים (להלן: "הפקודה"), אשר עד כה חלה על הגנת מדגמים בישראל. החוק אמנם יסדיר את כל העניינים הנוגעים לרישום עיצובים בישראל, אך הפקודה הישנה עדיין תסדיר במידה רבה מדגמים שנרשמו לפני כניסתו של החוק לתוקף.

החוק מהווה תיקון משמעותי מקיף, שנדרש זה מכבר, לחוקים החלים על עיצובים בישראל. אף שהיבטים מסוימים נותרו דומים לאלה שבפקודה, לחוק החדש הוכנסו מספר הגדרות והוראות מפתח חדשות.

על מנת ליידע אנשי מקצוע ומעצבים בדבר התוכן הנכלל בחוק החדש, להלן חלק מהנושאים החשובים בחוק:

הגדרת מוצר

המונח החדש "מוצר" מחליף את המונח "חפץ" שבפקודה. "מוצר" מוגדר בסעיף 1 לחוק: "לרבות מערכת של פריטים, אריזה, סימן גרפי ותצוגת מסך…". גופנים ותוכנות מחשב לא נכללו בחוק באופן ספציפי.

דרישת "אופי ייחודי"

לפי החוק, ישנה דרישה מצטברת שהעיצוב יהיה חדש ובעל אופי ייחודי, וזאת לעומתהדרישה הקודמת בפקודה לחידוש או מקוריות (סעיף 3 לחוק). עיצוב ייחשב "בעל אופי ייחודי" אם הרושם הכללי שהוא יוצר אצל המשתמש המיודע שונה מהרושם הכללי שיוצר עיצוב קודם שפורסם בציבור (סעיף 7).

חידוש גלובלי/אבסולוטי

בשינוי מהותי מהוראות הפקודה, עיצוב ייחשב לחדש, אם הוא שונה באופן מהותי מעיצוב שפורסם בציבור בישראל או בחו"ל לפני תאריך הבכורה (סעיף 6).

משך ההגנה

משך ההגנה לעיצוב בבקשה שהוגשה בתאריך 7 באוגוסט 2018 או לאחריו, יהיה 25 שנה, בכפוף לתשלום אגרות החידוש מדי חמש שנים.

הארכה של רישום קיים

על פי החוק החדש, מדגם רשום שטרם הסתיימה תקופת רישומו בת 15 השנים, יהיה כשיר לקבלת הארכה רביעית בת שלוש שנים. יש להגיש בקשה להארכה בתקופת ההארכה השלישית של 5 שנים, ולשלם את האגרה עם אישור ההארכה (סעיף 113(2)(ב) לחוק).

הגנה עד שלוש שנים למדגם לא רשום

עיצוב חדש בעל אופי ייחודי יהיה כשיר להגנה כעיצוב לא רשום במשך 3 שנים. עיצוב לא רשום מעניק לבעליו את הזכות למנוע מאחרים לייצר מוצר המעתיק את העיצוב או היוצר אצל המשתמש המיודע רושם כללי הדומה לרושם הכללי שיוצר המוצר נושא העיצוב (סעיפים 61 ,65).

תקופת חסד בת 12 חודשים

החוק מעניק תקופת חסד המאפשרת למבקש להגיש בקשה לרישום עיצוב חדש עד 12 חודשים לאחר שפורסם בציבור (סעיף 64).

בעל העיצוב

הזכויות בעיצוב יהיו שייכות למעצב. במקרה שבו העיצוב עוצב עבור מעסיק על ידי עובד במהלך ביצוע תפקידו, או תוך שימוש במשאבי המעסיק, הזכויות בעיצוב יהיו של המעסיק, מלבד אם הוסכם אחרת בין העובד למעסיק. במקרה שבו העיצוב עוצב לפי הזמנה, הזכויות יוקנו לאדם שהזמין את העיצוב, מלבד אם הוסכם אחרת בין הצדדים (סעיפים 11-14).

מכס

בעל עיצוב רשום יהיה רשאי לבקש את שלטונות המכס לעכב טובין החשודים בהפרת עיצוב, בכפוף לדרישות פרוצדורליות פורמאליות. הוראה זו תחול רק על טובין מסחריים מיובאים, ולא על סחורות המיובאות לשימוש עצמי.

פרסום המדגם

לאחר עמידה בכל הדרישות הפורמליות, הבקשה תפורסם באתר האינטרנט של הרשם בצרוף הפירוט שהגיש המבקש.